1. POŽADUJEME ZAHLOUBENÍ TRATI

ZAHLOUBENÍ TRATI V CELÉM ÚSEKU VELESLAVÍN - RUZYNĚ

Od zastávky Veleslavín trať postupně vystoupá až na hranu historického náspu u Libockého rybníka a v mírném stoupání dále pokračuje až do ulice U Kolejí. V okolí rybníka tím bude zničena relaxační zóna. Vysoké protihlukové stěny podél ulice U kolejí a dále směrem k nádraží Praha-Ruzyně zcela zničí vesnický ráz a zničí rozvojové možnosti tohoto území”. Betonový koridor vysokých protihlukových nevzhledných stěn zcela znemožní pohyb z jedná části území do druhé.
Nejjednodušší a logickou variantou je zahloubený tunel. Není tak nutné, aby trať od Veleslavína stoupala, pouze půjde po stejné linii ve stejné výšce až do zastávky Liboc.

HLUK

Hluk – hluková studie předpokládá výrazný nárůst hluku v lokalitě obytných domů a také v lokalitě Libockého rybníka – kde není hluk řešen vůbec.

OMEZENÍ VSTUPU DO ÚZEMÍ

Výrazné omezení vstupu do území – odstranění dvou stávajících úrovňových křížení a zůstane pouze jedna ulice U Stanice pro přístup do celého území staré i nové zástavby, jediný přístup ve staré zástavbě omezující příjezd větší techniky, IZS, v zátopové oblasti (dvacetileté vody), často negativně ovlivněn již nyní dopravní situací. Vysoké protihlukové stěny omezí rozvojové možnosti dotčeného území.

ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ

Rozdělení území zásadní bariérou protihlukové zdi, která jak zhoršením dopravní obslužnosti, tak esteticky znehodnocení území Staré Liboce, vidno i z nekvalitních (neodrážejících plánovaný stav) vizualizaci SŽ.

BEZPEČNOST, ESTETIKA

V celém úseku Veleslavín – Ruzyně nebude jediná možnost cesty přes dráhu po povrchu. Veškeré příčné vazby budou pouze zajištěny podchody.

Podchod pod dráhou u Libockého rybníka bude delší, s novým zářezem – nepřehledný, zhoršení oproti dnešnímu stavu.

Nový podchod v ul. Za Vokovickou Vozovnou – U Kolejí je rizikem nejen z pohledu bezpečnosti a nežádoucích sociálních jevů spojených s podchody, ale navíc zde zcela degraduje urbanistickou koncepci této ulice. Vytváří vizuální bariéru, ignoruje existující průhledy, vytváří příležitost pro sprejery. Podchod nikdy nebude bezpečným místem pro cestu na tramvaj, do školy, k Libockému rybníku. Z krásné vesnické ulice se snadno může stát obávaná lokalita.

Povrchová cesta z ul. U Stanice ke školce, na Evropskou přes stávající přejezd bude zrušena, nově budou muset všichni pěší do frekventovaného, hlučného a tmavého podjezdu Libocká.

Povrchová cesta přes trať z Brodecké, Pavlovské a Litovické bude rovněž zrušena a nahrazena podjezdem Libocká, popř. podchodem pod železniční zastávkou Liboc.
I další prostupy v území až po zastávku Ruzyně budou pouze podchody pod dráhou.

Tedy od Veleslavína až po Ruzyni nebude možné přejít trať bezpečně po povrchu nebo přes lávku, vždy jen podchodem.

V okrajové oblasti města je riziko nežádoucích a nebezpečných jevů v nestřežených podchodech velmi vysoké.

ZNIČENÍ PŘÍRODNÍHO RÁZU

Rekreační oblast Libockého rybníka není v projektu řešená. Dnes vysoko na historickém náspu nad hrází rybníka projíždí motorák na Kladno, téměř neobsazený, jen s několika málo cestujícími, přes den přibližně jednou za 15 minut. Pokud zde budou jezdit vlaky každé 3 minuty, bez jakékoliv zvukové zábrany, tak nejen že to poničí krajinný ráz, ale vzroste významně hluková zátěž této rekreační lokality.

Je evidentní, že vysoké protihlukové stěny podél ulice U kolejí a dále směrem k nádraží Praha-Ruzyně nemohou přispět “k další rozvojové možnosti dotčeného území”, jak ve své prezentaci k projektu modernizace dráhy hlásá Správa železnic. Opak je pravdou. Betonový koridor až 4.0 m vysokých protihlukových stěn, lemovaný ještě vyšším trakčním vedením, omezí rozvojové možnosti dotčeného území, zvýší hlučnost, zničí krajinný ráz a zhorší životní podmínky několika tisícům lidí z přilehlé oblasti. Protihlukové stěny lákají sprejery.

PŘÍSTUP K NOVÉ ZASTÁVCE

Ani přístup k nově zřízené zastávce není pro stávající lokalitu v oblasti Naardenské, u Stanice, Za Vokovickou vozovnou dořešen a jen těžko může být benefitem pro území – s dráhou nebude zřízena cesta podél trati, cesta na vlak bude krkolomná.

PETICI PODEPSALO 800 OBČANŮ
KORIDOR ROZDĚLÍ LIBOC

2. VZNIKL SPOLEK PRO ROZVOJ LIBOCE

Od září 2023 proběhlo několik jednání a diskusí jak s investorem Správou železnic, tak hlavním projektantem Metrostav a.s., tak i s městskou částí Praha 6. Bohužel bez jakékoliv známky, že dojde ke změně projektu podle našeho návrhu. Od začátku zdůvodňujeme, že současný projekt zhoršuje životní podmínky a jako vlastníci pozemků (podél současné hlukové zdi v ulici Naardenská), k tomu nedáme souhlas.

Poslední společné jednání o zahloubené variante proběhlo v únoru 2024. Avšak zástupci projektanta Sudop Praha, a.s. odmítl diskuzi o zahloubení. Potvrdili, že náš návrh zahloubení je technicky možný a realizovatelný, ale z důvodu schválení záměru projektu centrální komisí plánování Ministerstva dopravy z roku 2019, již není možné projekt v této fázi změnit! To je bezprecedentní přístup k občanům!

Proto z iniciativy obyvatel areálu Nová Liboc a ostatních sousedů z okolní vilové zástavby, vznikl Spolek pro rozvoj Liboce,z.s., který chce hájit všechny občany Liboce a především ty, kteří jsou nejzásadněji ohroženi modernizací trati od Veleslavíny až po Ruzyň. To není projekt, který by respektoval citlivý přístup k prostředí a zachování charakteru místa. To není projekt, který zde může být dalších 100 let.

CO POŽADUJEME

Nejsme proti modernizace železnice, nechceme ani změnu trasy. Jen požadujeme citlivé řešení, které bude realizováno s ohledem na další rozvoj lokality, který nepochybně přinese i další rozvoj bytové výstavby.

Jen požadujeme, aby od zastávky Veslavín byla trať vedena téměř po vrstevnici - jen s mírným stoupáním 9,4 ‰ (přitom projekt počítá zbytečně se stoupáním 18 ‰), v oblasti rybníka schovaná za valem a dále podél ulice Naardenská a U kolejí byla vedena v zahloubení až do zastávky Liboc, která je posunuta do Ruzyně za současný železniční přejezd u ulice Litovická.

  • toto zruší nevzhlednou betonovou barieru kolem trati
  • zůstane přechod přes trať v ulici U kolejí
  • přibude další logický nájezd z této ulice na ulici Libockou, což zlepší dopravní obslužnost
  • dojde k citlivému řešené a minimalizaci dopadů na životní prostředí

Neměníme linii trati. A podle našeho názoru je takové řešení nejen citlivější ale i levnější, protože nebude nutné přesouvat ohromné množství zeminy, aby vlak v oblasti zahradkářské kolonie postupně vystoupal až na hranu valu u rybníka. Zahloubení trasy je moderní řešení ve všech evropských metropolích, kde železnice prochází městskou zástavbou.

Spolek pro rozvoj Liboce
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas.